فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان: ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان

گزارش نهایی مجلس از فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۰۰۰ صفحه است و بیانگر ۱۳هزار میلیارد تومان فساد مالی در بانک سرمایه و ۱۵۰۰ میلیارد تومان در شرکت‌های تابعه.