ادامه چرخش‌ به راست در اروپا: پیروزی مهاجرت‌ستیزان در انتخابات اتریش

بر اساس نخستین نتایج، کورتس ۳۱ ساله صدراعظم می‌شود. حزب راست‌گرای «مردم» با ۳۱,۵ درصد آراء پیروز شده و حزب راست افراطی «آزادی» با اختلاف اندکی سوسیال‌دموکرات‌ها را دنبال می‌کند