ارتش عراق: کرکوک سقوط کرد

ارتش عراق ادعا می‌کند بر شهر نفت‌خیز و حومه کرکوک کاملاً مسلط شده. ساکنان کروک در تلاش‌اند به سلیمانیه بگریزند. ترکیه گذرگاه‌های مرزی را مسدود کرده.