انقلاب اکتبر: یک گام به پیش، دو گام به پس

محمد مالجو – تجربه‌ی شکست سیاسیِ نهاییِ انقلاب اکتبر به ما نشان می‌دهد که راهِ میان‌بُری برای رسیدن به سوسیالیسم در بین نیست .