باقری: تحریم‌ها بازگردد خروج ایران از برجام قطعی است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران معتقد است برجام «آیه مقدس» نیست که جمهوری اسلامی ناگزیر باشد در هر شرایطی به آن پایبند بماند.