شمخانی: حصر رفع شده – فرزندان محصوران: حصر ادامه دارد

فرزندان مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در پاسخ به ادعای نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفته‌اند می‌خواهند صورت مسأله را تغییر دهند.