طرح مجلس: منتفی کردن اصل مسئله‌ای چون قضیه‌ سپنتا نیکنام

با طرح تهیه شده در مجلس، عملاً حق شهروندی از اقلیت‌های مذهبی گرفته می‌شود تا دیگر مشکلی شبیه قضیه سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، پیش نیاید.