فریاد دادخواهی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته

بیتا محمدی − برای دادخواهی به خیابان می‌آیند، تظاهرات می‌کنند، باتوم می‌خورند اما از پا نمی‌نشینند. ماجرا چیست؟ قضیه چه ربطی به “حق مسلم اتمی” دارد؟ گزارشی میدانی در این باره.