عربستان سعودی: لبنان به ما اعلان جنگ داده

این بیم وجود دارد که دامنه جنگ نیابتی ایران و عربستان به لبنان کشیده شود. عربستان می‌گوید در لبنان تصمیم‌گیرنده اصلی حزب‌الله است و نه دولت. این وضع تغییر کند.