تناقض رهایی و سازماندهی؛ انقلاب اکتبر در صد سالگی

محمدرفیع محمودیان – چرا در پی انقلاب اکتبر آرمان رهایی تحقق نیافت؟ این مقاله تناقض منطق رهایی با منطق سازماندهی را بررسی می‌کند، نکته‌ای که رد آن را در آثار مارکس هم می‌یابیم.