درخواست پناهجوی ایرانی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان جزیره مانوس رد شد

۶۰۰ پناهجوی اردوگاهی در جزیره مانوس از آب و برق و غذا محرومند، درخواست بهروز بوچانی، روزنامه‌نگار و پناهجوی ایرانی برای رسیدگی به این وضعیت نتیجه نداد.