ختم ماجرای سپنتا نیکنام تا تغییر قانون – تمرد دیوان عدالت اداری

قوه قضائیه، مجلس و دولت توافق کردند که تا تغییر قانون انتخابات شوراهای شهر، عضو زرتشتی شورای شهر یزد به محل کارش بازگردد، دیوان عدالت اداری اما تمکین نکرد.