انزوای آمریکا – سوریه هم به پیمان اقلیمی پیوست

آمریکا تنها کشوری‌ست در جامعه جهانی که از پذیرش توافق اقلیمی پاریس سر باز می‌زند. پاپ فرانسیس با صدور پیامی به کنفرانس اقلیمی بن،درباره پیامدهای گرمایش زمین هشدار داده است.