مخالفت تهران با پیشنهاد فرانسه برای مذاکره بر سر برنامه موشکی

تهران می‌گوید که بارها به فرانسه هشدار داده ضوابط برجام تغییر نخواهد کرد، نمی‌توان بندهای جدیدی به آن افزود و برنامه‌های دفاعی ـ موشکی ایران نیز غیرقابل مذاکره است.