آلمان همچنان به عربستان سعودی تسلیحات می‌فروشد

در حالی‌که جنگ نیابتی عربستان سعودی و ایران در خاورمیانه این منطقه را به بحران کشانده است آلمان حدود ۱۴۸ میلیون یورو تجهیزات نظامی به عربستان سعودی فروخته است.