سازمان ملل برای سی‌امین بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

کمیته سوم مجمع عمومی در این قطعنامه پنج صفحه‌ای نسبت به طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. دوستان نزدیک ایران به این قطعنامه رأی منفی دادند.