حزب‌الله و ایران؛ نگاه تقلیل‌گرایانه عربستان؟

پادشاهی عربستان، حزب‌الله را عامل و بازوی مسلح ایران و دشمن قسم‌خورده‌ خویش می‌پندارد، اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است. و دست‌کم، تا آنجا که به لبنان مربوط می‌شود، برنامه حزب‌الله، ضرورتاً برنامه ایران نیست.