رفتارشناسی مدیران حکومت در زلزله‌ی کرمانشاه

س. اقبال – فاجعه‌ای دیگر رخ داده و صحنه‌ای گشوده شده که در آن به وضوح دیده می‌شود که مدیران حکومت ولایی چه نقشی بازی می‌کنند. این نوشته یک عکس فوری از این صحنه است.