مقابله با تغییرات اقلیمی: آهسته اما پیوسته

کتاب قواعد پاریس که باید تا پایان سال ۲۰۱۸ نهایی شود، اکنون دارای یک اسکلت است: مجموعه‌ای از عناوین درباره اقداماتی که باید در ارتباط با انتشار گازها گلخانه‌ای در جو گزارش و پایش شود.