زلزله کرمانشاه: فراموشی و پریشانی «ما»

همه هستند، همه آنهایی که همیشه هستند و باز گویی هیچکس نیست، آنکه باید باشد، همه در جستجوی آن گمشده اصلی، آنکه مسئول است و مقصر، جدل است و جنجال بر سر «مقصر» اصلی.