پرستو فروهر در تهران: پیگیری دادخواست

پرستو فروهر در تهران است. او را می‌خواهند دادگاهی کنند؛ او در مقابل همچنان تلاش خود برای دادخواهی و زنده نگه داشتن یاد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را پیش می‌برد.