پلیس اردوگاه پناهجویان جزیره مانوس را تخلیه کرد

سرنوشت بیش از ۳۰۰ پناهجو از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه، پاکستان و میانمار اکنون در ابهام کامل قرار دارد. پلیس به خشونت متوسل شده است.