انتقاد مدافعان حقوق بشر از بازگشت پناهجویان روهینگیا به میانمار

گروه‌هاو نهادهای مدافع حقوق بشر برنامه بازگرداندن پناهجویان اقلیت مسلمان روهینگیا به میانمار را مورد انتقاد قرار دادند.