سعید مرتضوی سرانجام به دو سال حبس قطعی محکوم شد

پس از ۸ سال رسیدگی به پرونده کهریزک، سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس قطعی محکوم شد.