Share

هنر قالی‌بافی در استان همدان بیش از ۴۵۰ سال قدمت دارد. واژه «اکباتانی»، نام باستانی همدان در تجارت قالی به کار می‌رود. قالی‌بافی در استان همدان به دلیل گرانی مواد اولیه و روی‌گردانی برخی بافندگان دیگر رونق گذشته را ندارد.

Share