آمار رسمی جمعیت زیر خط فقر در ایران: ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر

هزینه زندگی در ایران افزایش یافته، مصرف خانوارها به ناچار کمتر شده و جمعیت زیر خط فقر بیشتر. نتیجه نهایی این فرایند هم رشد حاشیه‌نشینی است و سکونتگاه‌های غیررسمی.