«در ایران از هر ۱۰ مرگ یکی بر اثر آلودگی هواست»

یک عضو همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا اعلام کرد که از هر ۱۰ مرگ در ایران یکی بر اثر آلودگی هوا صورت گرفته است.