مخالفت شورای نگهبان با «رایزنی سیاسی» در مورد نماینده زرتشتی یزد

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نظر این شورا درباره نحوه شرکت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها تغییر نکرده. او نسبت به اتهام‌ها علیه نزدیکان مکارم شیرازی نیز واکنش نشان داد.