همین سیب که می‌تابد

نسیم خاکسار − این مطلب چندماه بعد از کشته شدن محمد مختاری به دست دژخیمان حکومت جمهوری اسلامی نوشته شد و همان وقت در گاهنامه‌ی چشم انداز شماره ۲۰ چاپ شد.