سعد حریری استعفای خود را پس گرفت

نخست‌وزیر لبنان موفق شد نظر کابینه‌اش را به اصل عدم مداخله در مناقشات منطقه‌ای جلب کند. او قرار است به پاریس برود تا در این زمینه نیز با پنج قدرت جهانی گفت‌وگو کند.