سیاسی کردن قرون وسطی: درباره «حدیث مرده بر دار کردن»

مقایسه «روزگار دوزخی آقای ایاز» رضا براهنی و «حدیث مرده بر دار کردن» هوشنگ گلشیری از نگاهی متفاوت: احضار قرون وسطی به دوران معاصر.