گروه حمایت از لبنان در پاریس: تقویت ارتش لبنان و هشدار به ایران و عربستان

هدف از نشستی که با نمایندگان پنج قدرت جهانی و سعد حریری در پاریس با سخنان رئیس جمهور فرانسه افتتاح شد تأکید بر اصل بی‌طرفی لبنان در خاورمیانه است.