انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی؛ پاسخ به محمد مالجو

ناصر زرافشان- گمان نمی کنم برای هیچ تحول اجتماعی در تاریخ بشر، تدارک عملی و نظری ریشه‌دارتری از تدارک انقلاب اکتبر صورت گرفته باشد.