اورشلیم متعلق به چه کسی است؟

اورشلیم، پایتخت ابدی مردم یهود؟ شاید، این اما داستان بیت‌المقدس نیست. شهری با دو نام، با دو مردم و بیشتر، سرزمینی که در طول تاریخ قلمرو همه و هیچکس بوده است. صاحب تاریخی این سرزمین مقدس کیست؟