انتقال«محرمانه» آب خزر؛ راه‌حل‌های ناپایدار برای بحرانی پایدار

اعظم بهرامی − در این بزنگاه اقلیمی-تاریخی، بار دیگر سیاستگذاران آب در ایران راهکارهای ناپایدار برگزیده‌اند: از حفر چاه‌های ۱۰۰۰ متری تا انتقال محرمانه آب خزر.