بودجه ۹۷: دولت برای قطع یارانه نقدی ثروتمندان ساز و کار ندارد

حذف یارانه نقدی ثروتمندان از چهار سال قبل معطل مانده و هیچ یک از برنامه‌های دولت به کاهش یارانه‌بگیران نیانجامیده. اکنون حذف یارانه نیمی از جمعیت در دستور کار قرار گرفته.