سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«ایران» نام دیگر برابری

<p>آرش جودکی &minus; تبعیض&zwnj;هایی که به احساسات جدایی&zwnj;طلبی در ایران امروز دامن می&zwnj;زنند ریشه در صفت &laquo;اسلامی&raquo; نظام حاکم دارند و نه در برتری&zwnj;جویی&zwnj;های یک قوم خاص در قبال قوم&zwnj;های دیگر.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;از سوی دیگر اقبالی که قوم&zwnj;سالاری از پس فروپاشی کشورهای سوسیالیستی یافته است، زمینه&zwnj;ی مناسبی برای طرح و گسترش چنین احساساتی فراهم می&zwnj;آورد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر به مردم&zwnj;سالاری همچون یگانه راهِ برون&zwnj;شو از تنگنای جمهوری اسلامی باور داریم ـ تنگنایی که همه&zwnj;ی ایرانیان از هر قوم و مسلک و مذهبی در آن گرفتار آمده&zwnj;&zwnj;اند ـ می&zwnj;بایستی معنای فراقومیِ مردم ِ دموکراسی را پیش چشم داشته باشیم.</div> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <h1><span><b><span dir="RTL">&laquo;ایران لحظه&zwnj;ی برابری ماست&raquo;</span></b></span></h1> </li> <li>مراد ثقفی<a title="" name="_ftnref1" href="#_ftn1"><span><span dir="LTR"><span><span>[1]</span></span></span></span></a></li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> </ul> <p>هر حکومتی که در ایران&zwnj;زمین برقرار باشد حکومتی ایرانی ا&zwnj;ست. اما نه یای نسبتِ &laquo;ایرانی&raquo; و نه نامِ &laquo;ایران&raquo; در پایانِ عنوانِ رسمی حکومت&zwnj;ها هیچکدام نمی&zwnj;تواند به خودی خود پذیرفتارِ آزادی و برابری تمام کسانی باشد که از هر دین و فرقه و مرام و مسلک و قومی امروز در این کشور زندگی می&zwnj;کنند. همین تجربه&zwnj;ی &laquo;جمهوری اسلامی ایران&raquo; برای اثبات آن کافی است، تجربه&zwnj;ای که هزینه&zwnj;ی سنگینی به دنبال داشته و خواهد داشت. چون از عمر جمهوری اسلامی هر روز که بیشتر می&zwnj;گذرد خطر نابودی ایران هم بیشتر می&zwnj;شود. در این مورد خاص آنچه باعث می&zwnj;شود این حکومت علی رغم نسبتش و پایان نام رسمی&zwnj;اش نه &laquo;ایرانی&raquo; را همچون نسبش بجوید و نه در راه &laquo;ایران&raquo; همچون پایانه&zwnj;اش بپوید، صفت آن است : اسلامی.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آنچه این سی و چند سال تحت لوای صفتِ نشسته میان &laquo;جمهوری&raquo; و &laquo;ایران&raquo; ـ که اولی را پیوسته از شکل می&zwnj;اندازد و برای دومی مدام شکلک در&zwnj;می&zwnj;آورد ـ انجام گرفته است چیزی نبوده جز برپایی و گسترشِ نابرابری میان مردمانی بخش شده به گروه&zwnj;ها و زیرگروه&zwnj;هایی که باید کم و کمتر و کمین سهم را از حقوق و امتیازهای اجتماعی برده باشند و به آنهایی که باید بیش و بیشتر و بیشین را. حکومت اسلامی تنها به بخش کردنِ مردمان به مسلمان و نامسلمان ـ از بی&zwnj;دین گرفته تا زرتشتی و مسیحی و یهودی و بهایی ـ بسنده نکرده است بلکه همزمان همان مسلمانان را به شیعه و سنی و خود شیعیان را به دوازده امامی و نا&zwnj;دوازده امامی بخش کرده تا از میان دوازده امامیان آنهایی که پیرو و سرسپرده&zwnj;ی ولی فقیه هستند را همچون گروهی که باید بیشترین سهم را دارا باشد دستچین کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">&laquo;جمهوری ایرانی&raquo; همچون واکنشی هوشمندانه به &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; به معنای برتری&zwnj;جوییِ هویتی بر هویت دیگر نیست، بلکه عبارت است از رویارویی دو صفت: صفت اسلامی که به ضرب آن نابرابری برقرار شده است، وصفت ایرانی که به نام آن می&zwnj;بایست پیکره&zwnj;ی سیاسی و اجتماعی از برابری رنگ بگیرد.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از آنجا که جامعه&zwnj; همیشه به مدد شبکه&zwnj;ی پیچیده&zwnj;ای از روابط که هرکدام منطق خود را دارند گسترش می&zwnj;یابد ـ و در جامعه&zwnj;های امروزی به مراتب بیشتر از گذشته ـ قدرتی سیاسی که می&zwnj;کوشد حیات جامعه را یکسره در چنگ خودش بگیرد نمی&zwnj;تواند هیچگاه شکل&zwnj;بندیِ اجتماعی مطلوبش را به تمامی پیاده کند. در کنار این اشاره&zwnj;ی کلی، ویژگی خود جمهوری اسلامی را هم نباید از نظر دور داشت. برای آنچه آیزنهاور <span dir="LTR">Military-industrial comlex</span> می&zwnj;نامید و از خطر نفوذش در حکومت و بر دولت پرهیز می&zwnj;داد، اگر بخواهیم در بافتار ایران امروز بدیلی بیابیم باید از همتافته&zwnj;ی نظامی&zwnj;ـ&zwnj;دلالی&zwnj;ـ&zwnj;آخوندی سخن بگوییم. با این تفاوت که نه از بیرون حکومت - که بخواهد در آن رخنه&zwnj; کند- بلکه از درون، تمامیت حکومت را در بر گرفته است و با دیکته کردنِ خواسته&zwnj;هایش به جامعه در همه&zwnj;ی حوزه&zwnj;های زندگی عمومی و خصوصی مردمان مدام دست&zwnj;اندازی می&zwnj;کند. کاپیتالیسم مخوف دولتی که چیزی تولید نمی&zwnj;کند و بر زد&zwnj;و&zwnj;بندهای کلانِ مالی میان خودی&zwnj;ها<a title="" name="_ftnref2" href="#_ftn2"><span><span dir="LTR"><span><span>[2]</span></span></span></span></a> از یکسو و بر دست&zwnj;به&zwnj;دست شدنِ پول به صورت دلالی و کار&zwnj;چاق&zwnj;کنی&zwnj; از سوی دیگر بنیاد گرفته است در فرآیندی اسمزگونه با جامعه وارد می&zwnj;شود که مردمان را برای ادامه&zwnj;ی معاش به همان اندازه به حکومت وابسته می&zwnj;سازد که حکومت را برای گردش بهینه&zwnj;ی چرخه&zwnj;ی سوداگری و سودجویی&zwnj;اش به همکاری مردمان.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">هرچند که تعیین قواعد بازی و ترسیم حدود آن تنها از سوی حکومت ـ مالک انحصاریِ تمامی اهرم&zwnj;های سیاسی و اقتصادی ـ انجام می&zwnj;گیرد اما دستگاه حاکم گاهی ناگزیر است، وقتی که نمی&zwnj;تواند هرچه می&zwnj;خواهد را اجرا کند، اینجا و آنجا کمی کوتاه بیاید و گردن بگذارد به برآوردن بعضی از چشمداشت&zwnj;های اجتماعی تا بهتر بتواند جامعه را به تن دادن به خواست&zwnj;هایش وادارد. بده بستان میان حکومت و جامعه&zwnj;ی اسیر در چنگال آن از یک طرف و فساد فراگیر دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر فامیل&zwnj;بازی و تقسیم مقام&zwnj;ها میان قوم&zwnj;وخویش&zwnj;ها و آشنایان<a title="" name="_ftnref3" href="#_ftn3"><span><span dir="LTR"><span><span>[3]</span></span></span></span></a> از طرف دیگر، موجب می&zwnj;شوند که پایگان&zwnj;بندی&zwnj;ای که حکومت خواهان تحمیلش به پیکره&zwnj;ی جامعه است به تمام و کمال صورت نپذیرد و به گرد هسته&zwnj;ی مرکزی قدرت مدام پیله&zwnj;های متعدد و متناوبی با خاستگاه&zwnj;های اجتماعی متفاوت تنیده شود. نتیجه&zwnj;ی چنین فرآیندی این است که هرگونه ترقی و برخورداری از امتیازهای اجتماعی بیشتر به درجه&zwnj;ی وابستگی فرد به اهرم&zwnj;های قدرت و میزان فاصله&zwnj;ی او از مراکز آن بستگی می&zwnj;یابد تا به شایستگی&zwnj;&zwnj;های شخصی او. اما این میان آنچه حکومت کاملاً موفق به اجرا و تحمیلش به جامعه شده عبارت است از ربودنِ آزادیِ شرکتِ مردم در بازسازی ساختار سیاسی کشور و پایمال کردنِ حق تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;شان برای تعیین حیاتِ اجتماعی خود. این&zwnj;همه در مورد تمامی اقلیت&zwnj;های مذهبی و اقوامی که اتفاقاً سنی هم هستند ابعاد و تبعات گسترده&zwnj;تری یافته و آنها را به سوی سطوح پایینی پایگان اجتماعی رانده است و در پایین&zwnj;ترین سطح بهائیان را نشانده که سهم&zwnj;شان از حقوق شهروندی عملاً هیچ است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حدس پیامدی اینچنین برای دگرگشت&zwnj;هایی که سابقه&zwnj;شان به پیش از انقلاب می&zwnj;رسید و انقلاب می&zwnj;بایستی ژرفای بیشتر و بنیادی&zwnj;تری به آنها می&zwnj;داد در آغاز دشوار می&zwnj;نمود. چون به ویژه از زمان انقلاب سفید به اینسو روند همسنگ&zwnj; و همسان&zwnj;شدن شرایط و موقعیت&zwnj;ها شتابی روزافزون گرفته بود، همان روندی که برای آلکسی دو توکویل<a title="" name="_ftnref4" href="#_ftn4"><span><span dir="LTR"><span><span>[4]</span></span></span></span></a> نشانگر سیر بازگشت&zwnj;ناپذیر جوامع انسانی است به سوی دموکراسی به معنای گونه&zwnj;ای خاص از شکل&zwnj;بندی اجتماعی. به تعبیر توکویل، رویداده&zwnj;ی<a title="" name="_ftnref5" href="#_ftn5"><span dir="LTR"><span><span>[5]</span></span></span></a> یگانه&zwnj;ای که همه&zwnj;ی رویداده&zwnj;های دیگر را فرومی&zwnj;گیرد و ویژگی بارز سده&zwnj;های دموکراسی را می&zwnj;سازد، برابری موقعیت&zwnj;ها<a title="" name="_ftnref6" href="#_ftn6"><span dir="LTR"><span><span>[6]</span></span></span></a>است که &laquo; به روحیه و وجدان همگانیِ زمانه سویی مشخص، به قوانین هنجاری معین، به حکومت&zwnj;کنندگان روش&zwnj;هایی جدید و به حکومت&zwnj;شوندگان منش&zwnj;هایی ویژه می&zwnj;بخشد.&raquo;<a title="" name="_ftnref7" href="#_ftn7"><span><span dir="LTR"><span><span>[7]</span></span></span></span></a> به محض اینکه سرمشق مشخص شد و جهت&zwnj;گیری معین، جنبشی سرتاپای جامعه را درمی&zwnj;گیرد که روند برابر شدن موقعیت&zwnj;ها<a title="" name="_ftnref8" href="#_ftn8"><span dir="LTR"><span><span>[8]</span></span></span></a> نشانگر آن است، روندی که به واسطه&zwnj;اش برابری رشدی تدریجی و پیشرونده را در همه&zwnj;ی حوزه&zwnj;های اجتماعی ثبت خواهد کرد. و این روند در ایرانِ پیش از انقلاب داشت سیر خودش را طی می&zwnj;کرد اما هر چه بیشتر پیش می&zwnj;رفت عرصه را بر خود در رژیم پیشین تنگ&zwnj;تر و تنگ&zwnj;تر می&zwnj;دید. یعنی بستری که جریانش را هموار ساخته بود کم&zwnj;کم داشت سد راهش می&zwnj;شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">در متن امروز جامعه&zwnj;ی ما اما &laquo;ایرانی&raquo; همچون صفتی برای برابری&zwnj;ست. خواستِ برابری همه&zwnj;ی ایرانیان می&zwnj;بایست پاسخ به ستمی باشد که نظام آخوندی بی&zwnj;دریغ بر همگان می&zwnj;راند و بر پاره&zwnj;ای از آنان بی&zwnj;دریغ&zwnj;تر.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">روی کار آمدن نام&zwnj;هایی مثل خمینی، طالقانی، رفسنجانی، طبسی، یزدی، گیلانی، نوری، اردبیلی، خامنه&zwnj;ای و خلخالی به جای نام&zwnj;هایی همچون فروغی، علا، قوام، منصور، رزم&zwnj;آرا، امینی، هویدا، آموزگار، آزمون و آتابای، ظاهراً می&zwnj;بایستی نشانه&zwnj;ای می&zwnj;بود از رخنه&zwnj;ی همین روند در امر حکومت کردن. اما این جابه&zwnj;جایی آغازگر شکل تازه&zwnj;&zwnj;ای از حکومت ملوک الطوایفی گشت که در آن آخوند می&zwnj;رفت جانشین شازده و خان بشود که شد. لازم نبود که این آخوند حتماً از مقام بالایی در سلسله مراتب حوزوی برخوردار باشد. تعلقش به کانون&zwnj;هایی که به گرد آنها دایره قدرت شکل می&zwnj;گرفت برای نشاندنش بر سر خوان یغمایی که می&zwnj;رفت گسترده شود کافی بود. البته در بیشتر استان&zwnj;های کشور این آخوندهای صاحب نفوذ و صاحب مقام بودند که اعتراض&zwnj;ها را سر&zwnj;و&zwnj;سامان می&zwnj;دادند چون هم توانایی مالی&zwnj;اش را داشتند و هم شبکه&zwnj;ی روابط مورد نیاز این امر را در اختیار. به همین علت فردای پیروزی انقلاب خود را سزاوار پاداش می&zwnj;دیدند و خواهان سهم خود از قدرت شدند. اما همان روند برابری به سلسله مراتب آنها هم نفوذ کرده بود و بجز خمینی بیشتر آخوندهایی که هسته&zwnj;ی مرکزی قدرت جدید را تشکیل می&zwnj;دادند به رده&zwnj;های پایینی این سلسله مراتب تعلق داشتند. خلق&zwnj;و خوی تازه&zwnj; و منشی که این نفود به همراه می&zwnj;آورد پذیرشِ به قدرت رسیدن یک&zwnj;شبه&zwnj;ی حجت الاسلامی چون خامنه&zwnj;ای به بالاترین مقام دولتی و مذهبی را ساده&zwnj;تر کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در نکوهش انقلاب با استدلال&zwnj;هایی اینچنین زیاد روبرو می&zwnj;شویم: &laquo; کفش جمع کن آستان قدس رضوی شد ژنرال و احمدی نژاد شد رئیس جمهور! اگر انقلاب نمی&zwnj;شد، چنین نمی&zwnj;شد که شد&raquo;<a title="" name="_ftnref9" href="#_ftn9"><span><span dir="LTR"><span><span>[9]</span></span></span></span></a>. اینکه جواد شَمَقدَری جانشین داریوش همایون بشود البته که جای دریغ دارد، اما نه به خاطر نام یا خاستگاه اجتماعی&zwnj;اش بلکه به علت عملکردش. همه&zwnj;ی ارزش انقلاب در همین است که کفش&zwnj;دار و کفش&zwnj;بردار بتواند اگر خواست چیز دیگری جز آنچه به آن مجبور شده بشود، و پسر آهنگر امکان احراز مقام&zwnj;هایی غیر از آنها که سرنوشت اجتماعی&zwnj;اش پیشاپیش برایش رقم زده است بیابد. مشکل وقتی است که سیستم حکومتی به کفش&zwnj;بردارِ ژنرال شده این اجازه را بدهد که امکان ژنرال شدن را از دیگران بگیرد. مشکل بر سر چگونه رئیس جمهور شدن آهنگرزاده و چگونگی ریاست کردن اوست نه بر سر پایگاه اجتماعی پیشین&zwnj;اش. تفکری که اصلاح نظام را بر انقلاب ترجیح می&zwnj;دهد با پنهان کردن این امر که جمهوری اسلامی اصلاح&zwnj;پذیر نیست، در نهایت می&zwnj;خواهد که کفش&zwnj;دار&zwnj;های امروزی همچنان کفش&zwnj;داری کنند و آهنگرزادگان آهنگری تا کفش&zwnj;بردارهایِ دیروزِ امروز ژنرال، همراه با آهنگرزاده&zwnj;ی حالا رئیس جمهور، مقام&zwnj;ها را همچنان در میان همگنان خود قسمت کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تقسیم حکومت میان آخوندها و ژنرال&zwnj;هایِ همچون آنها دلال از دگرگونی&zwnj;هایی است که پس از مرگ خمینی در شکل جمهوری اسلامی پدید آمد. از روزی که جامه&zwnj;ی بر قدِ خود دوخته&zwnj;ی خمینی را به خامنه&zwnj;ای پوشاندند آنچنان بر اندامش ناراست می&zwnj;آمد که برای اندازه کردنش به تن خود مجبور شد از یکسو بر قدرت سپاه تکیه کند و از سوی دیگر بر قشری&zwnj;ترین بخش از حوزه&zwnj;ها که همان خمینی به حاشیه&zwnj;شان رانده بود. و اینهمه با دادنِ دست&zwnj;لاف&zwnj;های بی&zwnj;حساب&zwnj;و&zwnj;کتاب به آخوندها به منظور دست&zwnj;آموز ساختن&zwnj;شان در جهتِ مشروعیت&zwnj;تراشی و با باز گذاشتنِ دستِ سپاهیان در تاراج سرمایه و ثروت ملی به منظور دست&zwnj;به&zwnj;سینه کردن&zwnj;شان در جهت پاسداری از حکومتش. نشاندنِ سپاه بر خوان نعمت اقتصادی که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده بود از رویدادهای تیرماه هفتاد&zwnj;و&zwnj;هشت شکل و بعد دیگری گرفت. سست&zwnj;همتی و عقب&zwnj;نشینی اصلاح&zwnj;طلبانِ حکومتی راه را برای ورود سپاهیان در دولت هموار کرد. سپاه که دیگر همچون نجات&zwnj;دهنده&zwnj;ی نظام توانایی&zwnj;اش در سرکوب جوانه&zwnj;های اعتراض همگانی را نشان داده بود دیگر به کمتر از قبضه کردن کامل ماشین حکومتی رضایت نداد. هرچند موقعیت کنونی فرماندهان سپاه این اجازه را به آنها خواهد داد که گاهی اینجا و آنجا، اگر نیازش را احساس کنند، در برابر آخوندها دست به سرکشی هم بزنند، اما هیچگاه تا آن حد پیش نخواهند رفت که مجموعه&zwnj;ی نظام به خطر بیفتد. این میان آنچه در محاسبات هیچ یک از دو گروه همدست جایی ندارد مسئله حیات ایران و آینده&zwnj;ی آن است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">اگر نمی&zwnj;خواهیم که فردای ما پس از فاجعه&zwnj;ی جمهوری اسلامی دستخوش جنگ&zwnj;های زاییده از هویت&zwnj;گرایی&zwnj;های موهوم و ماجراجویی&zwnj;های خونین گردد باید ایرانی بودن&zwnj;مان را همچون صفت برابری&zwnj;مان بشناسیم. چون ایران بیش از آنکه همچون لحظه&zwnj;ی برابری خاستگاهی در پشت سر ما باشد، باید همچون افق پیشِ رو از لحظه&zwnj;ی برابری ما برخیزد. &laquo;ما&raquo; یعنی همه&zwnj;ی کسانی که با گوناگونی&zwnj;مان امروز این کشور را می&zwnj;سازیم.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تابلو ترسیم شده از گسترش نابرابری باید یکبار دیگر ارزش یکی از مهمترین شعارهای مردم را، هنگامی که از خیابان&zwnj;ها جلوه&zwnj;گاه سپهر همگانی ساخته بودند، به یاد ما بیاورد : &laquo;جمهوری ایرانی&raquo;. در میان مدعیان خودخوانده&zwnj;ی راهبری جنبش سبز کم نبودند کسانی که از این شعار برآشفته شدند. اما &laquo;جمهوری ایرانی&raquo; همچون واکنشی هوشمندانه به &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; به معنای برتری&zwnj;جوییِ هویتی بر هویت دیگر نیست، بلکه عبارت است از رویارویی دو صفت: صفت اسلامی که به ضرب آن نابرابری برقرار شده است، وصفت ایرانی که به نام آن می&zwnj;بایست پیکره&zwnj;ی سیاسی و اجتماعی از برابری رنگ بگیرد. نه &laquo;اسلامی&raquo; همیشه ناظر بر برقراری نابرابری است، نمونه&zwnj;ی آن نقشی که بخشی از مسلمانان سیاه&zwnj;پوست در پیکار برای حقوق شهروندی در آمریکا ایفا کردند، نه &laquo;ایرانی&raquo; همیشه نشانگر بویه&zwnj;ی برابری، نمونه&zwnj;اش همین ستمی که به بهانه&zwnj;ی ایرانی نبودن بر افغان&zwnj;ها روا می&zwnj;داریم. در متن امروز جامعه&zwnj;ی ما اما &laquo;ایرانی&raquo; همچون صفتی برای برابری است. خواستِ برابری همه&zwnj;ی ایرانیان می&zwnj;بایست پاسخ به ستمی باشد که نظام آخوندی بی&zwnj;دریغ بر همگان می&zwnj;راند و بر پاره&zwnj;ای از آنان بی&zwnj;دریغ&zwnj;تر. همین ستم بی&zwnj;دریغ&zwnj;تر ـ که در ادامه&zwnj;ی سیاستِ مذهبیِ پا گرفته از دوران صفویه تیغ کشیدن بر روی دگراندیشان مذهبی را جا انداخته و جامعه&zwnj;ی ایرانی گاه با همدستی پنهان و آشکار و گاه با سکوت و بی&zwnj;اعتنایی آن را پذیرفته است<a title="" name="_ftnref10" href="#_ftn10"><span><span dir="LTR"><span><span>[10]</span></span></span></span></a> ـ دارد موزائیک مذهبی ایران را بیشتر و بیشتر از گوناگونی&zwnj; می&zwnj;اندازد و در پندار گروه&zwnj;هایی از ایرانیان رفته رفته دارد خاطره&zwnj;ی پیوندهای کهنسال فرهنگی و تاریخی را می&zwnj;خشکاند. بافتار جهانی هم به گونه&zwnj;ای ا&zwnj;ست که اگر به فردای ایران از همین امروز نیندیشیم، فردا که آمد حسرت غفلت دیروز را با خود خواهد آورد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از پایان جنگ سرد و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی به اینسو نوع رفتاری که قدرت&zwnj;های بزرگ جهانی در برابر بحران&zwnj;های سیاسی کشورهای دیگر پیش گرفته اند، باید هوشیاری ما را نسبت به آن بخش از سرنوشت ایران که با معادلات جهانی پیوند دارد، برانگیزد. با توجه به دو نمونه&zwnj;ی بارز این رفتار، یکی در واکنش به جنگ&zwnj; میان کشورهایی که پیشتر جمهوری فدرال یوگسلاوی را می&zwnj;ساختند و دیگری در پیوند با آنچه پس از حمله&zwnj;ی نظامی آمریکا به عراق گذشت، منطقِ ژئوپولیتیک تازه&zwnj;ی قدرت&zwnj;های بزرگ جهانی را بهتر می&zwnj;توان شناسایی کرد. بر طبق این منطق انگار دموکراسی تجملی است که کشورهای واپس&zwnj;مانده قادر به پرداخت آن نیستند و در هنگامه&zwnj;های بحرانی بهتر است که به تکه&zwnj;هایی تقسیم شوند که شالوده&zwnj;&zwnj;ی حکومت&zwnj;هاشان بر طبق معیارهای مذهبی یا قومی تنظیم شده باشد. جنگِ در حقیقت تسخیرطلبانه&zwnj;ای که دو دولت تازه تاسیس صربستان و کرواسی جدا از هم بر ضد دولت به همان اندازه نوپای بوسنی&zwnj;و&zwnj;هرزگوین با همکاری صرب&zwnj;ها و کروات&zwnj;های محلی پیش می&zwnj;بردند، به برساختن قوم جدید بوسنیایی بر مبنای باوری مذهبی انجامید و تسخیر عراق توسط آمریکا به اختراع دو قوم شیعه و سنی.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">صربستان و کرواسی که می&zwnj;کوشیدند بر خواستِ تسخیرجویی و تسخیرگری پیرایه&zwnj;های قومی ببندند جنگ را پیامد ناگزیر عدم امکان همزیستی میان سه قوم صرب و کروات و بوسنیایی وانمود می&zwnj;کردند. بزرگترین مشکل بر سر راه چنین علت&zwnj;تراشی&zwnj;هایی این بود که قوم بوسنیایی وجود نداشت. برای حل این مشکل یورشگران شیوه&zwnj;ی قاطعی در پیش گرفتند که عبارت بود از کشتار مسلمانان مناطق تصرف شده که در کنار مردمانی از تبارهای گوناگون و با باورهای مذهبی مختلف از دیرباز به خوشی و ناخوشی زیسته بودند. قومی را بر مبنای باوری مذهبی برساختن با همه&zwnj;ی بی&zwnj;معنایی&zwnj;اش پذیرفته شد و شد معیاری برای برطرف کردن کشمکش&zwnj;های مرزی و پایه&zwnj;ای برای اعلام آتش&zwnj;بس و انعقاد قرارداد صلح دیتون با نظارت قدرت&zwnj;های بزرگ جهانی، چرا که نابودی دیگری تنها به جرم دیگر بودنش شده بود موثرترین وسیله برای بودنی ساختن هویتی نابوده و همچنین مطمئن&zwnj;ترین روش برای اثبات وجود چنین هویتی هم به صاحب آن، هم به جهانیان. همین معیار چند سال بعد، وقتی که هرج&zwnj;و&zwnj;مرج ناشی از اشغال عراق زمینه&zwnj;ی فعالیت&zwnj;های مرگبار القاعده را فراهم آورد، دوباره به کار گرفته شد : اختراع دو قوم شیعه وسنی در کنار کردهای عراقی. و بیگمان اگر بی&zwnj;خردی حاکمان ایران کار را به جنگ بکشاند بار دیگر به کار گرفته خواهد شد تا شالوده&zwnj;ی حکومت&zwnj;هایی که در پاره پاره&zwnj;ی ایران مستقر می&zwnj;شوند با معیارهای قومی و مذهبی همخوانی بیابند. و اینهمه حتماً به نام برقراری دموکراسی. اما معنای مردمِ دمکراسی ربطی به قومیت ندارد. پیشینه&zwnj;ی پیدایش این معنا برمی&zwnj;گردد به بیست&zwnj;و&zwnj;پنج قرن پیش در شهر آتن و پذیرش اصلاحات کلیستن از سوی شهروندان آن.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مردمانِ آتنِ پیشا کلیستن به چهار قبیله<a title="" name="_ftnref11" href="#_ftn11"><span><span dir="LTR"><span><span>[11]</span></span></span></span></a>تقسیم می&zwnj;شدند که هرکدام خداوندگاری داشت و قلمرو هر قبیله به سه منطقه<a title="" name="_ftnref12" href="#_ftn12"><span><span dir="LTR"><span><span>[12]</span></span></span></span></a> بخش می&zwnj;شد تحت حکومت انجمنی متشکل از زمینداران بزرگ. برای پایان دادن به حاکمیت&zwnj;های مبتنی بر وراثت و ثروت و برقراری حاکمیت مردم به جای آنها کلیستن اقدام به اصلاحاتی کرد که معنای تازه&zwnj;ای از مردم را پدید آورد. به منظور کوتاه کردن دست اشراف و زمینداران بزرگ، کلیستن قاعده&zwnj;ای ساختگی را پایه&zwnj;ی تقسیمات کشوری قرار داد که شرح آن را در &laquo;قانون اساسی آتن&raquo; ارسطو می&zwnj;خوانیم: &laquo;پیش از هرچیز همه&zwnj;ی آتنیان را به ده قبیله بجای چهار بخش کرد زیرا می&zwnj;خواست آنگونه بنیادشان کند که افراد بیشتری بتوانند از حقوق شهروندی بهره ببرند [...] شهروندان را در دوازده قبیله جا نداد تا از بخش شدن&zwnj;شان بر طبق دوازده منطقه&zwnj;ی از پیش موجود جلوگیری کند [...] زیرا در آنصورت درهم&zwnj;&zwnj;آمیزی مردم حاصل نمی&zwnj;شد. همچنین کشور را به سی&zwnj; گروه <i>مردم&zwnj;نشین&zwnj;</i><a title="" name="_ftnref13" href="#_ftn13"><span><span dir="LTR"><span><span>[13]</span></span></span></span></a> بخش کرد که ده&zwnj;تای آن شهر و پیرامونش را دربرمی&zwnj;گرفت، ده تا کناره&zwnj;های ساحلی و ده&zwnj; تای دیگر سرزمین&zwnj;های درونی؛ آنها را منطقه نامید و به قید قرعه از هرکدام سه تا به هر قبیله واگذارد تا هر قبیله بخشی از همه&zwnj;ی ولایت&zwnj;ها را دارا باشد. همه کسانی که در یک مردم&zwnj;نشین می&zwnj;زیستند را همشهروند ساخت تا از اینکه همدیگر را به نام پدران&zwnj;شان بخوانند و شهروندان تازه را بدینسان انگشت&zwnj;نما کنند جلوگیری شود.&raquo;<a title="" name="_ftnref14" href="#_ftn14"><span dir="LTR"><span><span>[14]</span></span></span></a> از آن زمان تا کنون دموکراسی همچون مردم&zwnj;سالاری معنای دیگری جز پیروزی دوگانگی و چه بسا چندرنگی و چنددستگی مردم به مثابه&zwnj;ی دموس <span dir="LTR">(</span><span dir="LTR">D&eacute;mos)</span> بر یگانگی و یکرنگی و یکدستی قومی مردمان به مثابه&zwnj;ی اتنوس <span dir="LTR">(Ethnos)</span> ندارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p><span dir="RTL">مصنوعی بودن مفهوم مردمی که از نوآوری&zwnj;های کلیستن زاده شد نه عیب آن بلکه فضیلت آن است چون در برابر حاکمیت&zwnj;های طبیعی&zwnj;نمای مبتنی بر وراثت و ثروت می&zwnj;نشیند تا نشان دهد که حاکمیت از آن مردمی است که ورای گوناگونی&zwnj;&zwnj;هاشان خواه&zwnj;ناخواه به طور اتفاقی در جایی گردهم آمده&zwnj;اند. اگر نمی&zwnj;خواهیم که فردای ما پس از فاجعه&zwnj;ی جمهوری اسلامی دستخوش جنگ&zwnj;های زاییده از هویت&zwnj;گرایی&zwnj;های موهوم و ماجراجویی&zwnj;های خونین گردد باید ایرانی بودن&zwnj;مان را همچون صفت برابری&zwnj;مان بشناسیم. چون ایران بیش از آنکه همچون لحظه&zwnj;ی برابری خاستگاهی در پشت سر ما باشد، باید همچون افق پیشِ رو از لحظه&zwnj;ی برابری ما برخیزد. &laquo;ما&raquo; یعنی همه&zwnj;ی کسانی که با گوناگونی&zwnj;مان امروز این کشور را می&zwnj;سازیم. </span></p> <div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>پانویس&zwnj;ها</strong></p> <hr width="33%" size="1" align="left" /> <div id="ftn1"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn1" href="#_ftnref1"><span dir="LTR"><span><span><span>[1]</span></span></span></span></a>&nbsp;مراد ثققی، <i><a href="http://www.jomhourikhahi.com/2010/09/iran.html">ایران وطن ماست</a></i>، ۱٤شهریور ۱۳۸۹، سایت جمهوری خواهی</div> </div> <div id="ftn2"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn2" href="#_ftnref2"><span dir="LTR"><span><span><span>[2]</span></span></span></span></a>&nbsp;داد&zwnj;و&zwnj;ستد دارندگان اطلاعات نهانی<span dir="LTR">Insider trading / D&eacute;lit d&rsquo;initi&eacute; </span>&nbsp;که جرم محسوب می&zwnj;شود.</div> </div> <div id="ftn3"> <div><a title="" name="_ftn3" href="#_ftnref3"><span><span><span><span>[3]</span></span></span></span></a> &nbsp;N&eacute;potisme</div> </div> <div id="ftn4"> <div><a title="" name="_ftn4" href="#_ftnref4"><span><span><span><span>[4]</span></span></span></span></a> Alexis de Tocqueville</div> </div> <div id="ftn5"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn5" href="#_ftnref5"><span dir="LTR"><span><span><span>[5]</span></span></span></span></a>&nbsp;&laquo;رویداده&raquo; واژه پیشنهادی داریوش آشوری است برای <span dir="LTR">the fact / le fait </span>.</div> </div> <div id="ftn6"> <div><a title="" name="_ftn6" href="#_ftnref6"><span><span><span><span>[6]</span></span></span></span></a> Les conditions</div> </div> <div id="ftn7"> <div><a title="" name="_ftn7" href="#_ftnref7"><span><span><span><span>[7]</span></span></span></span></a> A. Tocqueville,<i> De la d&eacute;mocratie en Am&eacute;rique I</i>, Paris, Gallimard, coll. Folio Histoire, 1986, p. 37</div> </div> <div id="ftn8"> <div><a title="" name="_ftn8" href="#_ftnref8"><span><span><span><span>[8]</span></span></span></span></a> L&rsquo;&eacute;galisation des conditions</div> </div> <div id="ftn9"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn9" href="#_ftnref9"><span dir="LTR"><span><span><span>[9]</span></span></span></span></a>&nbsp;انقلاب و اصلاح: گفتگوی سعید قاسمی نژاد با رامین پرهام، برگرفته از <a href="http://www.bamdadkhabar.org/2009/11/post_2979">سایت اینترتنی <i>بامداد خبر</i>، به تاریخ نهم نوامبر 2009</a></div> </div> <div id="ftn10"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn10" href="#_ftnref10"><span dir="LTR"><span><span><span>[10]</span></span></span></span></a>&nbsp;<i>رک</i>: سهراب نیکو صفت،&nbsp;<i>سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران</i>، دو جلد، لوکزامبورگ، انتشارات پیام،۱۳۸۸.</div> </div> <div id="ftn11"> <div><a title="" name="_ftn11" href="#_ftnref11"><span><span><span><span>[11]</span></span></span></span></a> Phylai</div> </div> <div id="ftn12"> <div><a title="" name="_ftn12" href="#_ftnref12"><span><span><span><span>[12]</span></span></span></span></a> Trittye</div> </div> <div id="ftn13"> <div dir="RTL"><a title="" name="_ftn13" href="#_ftnref13"><span dir="LTR"><span><span><span>[13]</span></span></span></span></a>&nbsp;&laquo;مردم&zwnj;نشین&raquo; را از روی قیاس با کلمه&zwnj;های مرکبی چون امیرنشین، مهاجرنشین، برای برگرداندن <span dir="LTR">D&egrave;me</span> ساخته ام. &laquo;مردم&zwnj;گاه&raquo; هم می&zwnj;توان گفت. &nbsp;</div> </div> <div id="ftn14"> <div><a title="" name="_ftn14" href="#_ftnref14"><span><span><span><span>[14]</span></span></span></span></a> Aristote, <i>Constitution d&rsquo;Ath&egrave;nes</i>, texte traduit et &eacute;tabli par G. Mathieu et B. Haussoulier revu par C. Moss&eacute;, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 48-49</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <p

این مقاله هنوز در این سایت در دسترس نیست. لطفاً به سایت پیشین زمانه رجوع کنید.

این مقاله را در سایت قدیم ما بخوانید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • کاربر مهمان

  شما مثل بیشتر روشنفکرها به مصلحت يا تنبلی یا... به هر ترتیبی که شده .بدون در نظر گرفتن حق و حقوق مسلم اقوام و ادیان دوباره میخواهید همان وضعيی که رضا شاه بنا نهاده را حفظ کنید .غافل از اینکه ملت ها اقوام و همه مردم با توجه به عصر ارتباطات و رشد فکري مردم ده ها سال پیش نیستند که رضا خان با استفاده از نا آگاهی مردم و ترس از سر نیزه آنها را در یک نخ تسبیح چیده بود. قبول کنید که نخ تسبیح پاره شده و اگر به هر قوم و ملتی و ....حق مسلم وطبیعی آنها داده نشود(مثل آزادی تحصيل به زبان مادری..حق تعیین سرنوشت..حق انتخاب دین و مذهب ..حق پرورش موسیقی و فرهنگ خویش و....) مطمن باشید روال طبیعی که همانا جدایی و استقلال است را پیش خواهد گرفت و این جدای از خواسته و سلیقه ما هم باشد نا گریز است .مگر اینکه به ملت ها و اقوام و مذاهب دیگر در حد خواسته های خود ارج نهیم و ذره اي ناچیز هم از خود آنها را پایين نبینیم.واین در میان ما خیلی دور است.امیدوارم تا دیر نشده بتوانیم.

 • ایراندوست

  <p>از پیامدها و نشانه&zwnj;های علل عقب&zwnj;مانده&zwnj;گی&zwnj;&zwnj; و ارتجاعی شدن ج.ا.ا. ، قدرت گرفتن کفش&zwnj;جمع کنها است، وقتیکه نو&zwnj;رسیده&zwnj;گان و لاجرم نو&zwnj;کیسه&zwnj;گان رژیم حاکم از اقشار محروم فرصت&zwnj;طلب تشکیل میشود ، جماعتی که گدا&zwnj;منشی را فضیلت و دین&zwnj;داری را علم و دانش میپندارد، پس از مدتی&zwnj; با همه فقارت فکری که در چنته دارد به قدرت و ثروت میرسد و به هر جنایت و دسیسه&zwnj;ایی متوسل میشود تا موقعیت و جایگاه خود را حفظ کند. با نگاهی&zwnj; اجمالی&zwnj; به ریشه&zwnj;های طبقاتی، قومی و خانوادگی این جماعت قدرتمدار،میتوان به وضوح، محرومیت&zwnj;ها،عقده&zwnj;ها و خشونت را در میان آنها دید، آنها شاید با دین&zwnj;گرائی به نوعی تعادل روحی&zwnj; و ظاهری رسیده باشند ولی در زمان و موقعیت&zwnj;های حاد و استرس&zwnj;زا، از خشن&zwnj;ترین ابزارها برای حذف دائمی منتقدین و مخالفین خود استفاده میکنند و این نه فقط تاثیرات آیه&zwnj;&zwnj;های ***** قرآن یا اندرز&zwnj;های معممین پرخاش&zwnj;گر هتاک در بالای منبر است بلکه محیط فقر و کمبودهای اقتصادی- اجتماعی- قومی است که این افراد در آن نشو و نمو کرده&zwnj;اند. ******آنها زبان فرودستان که قبلا، خود از آن بودند را میفهمند و میدانند که چطور از احساسات آنها (سو)استفاده کنند و چگونه در زمان لازم، گوشت&zwnj;های دم توپ جنگ با کفار عراقی، شکنجه&zwnj;گران زندانیان محارب در اوین، ضرب و شتم روشنفکران آمریکایی و طلایه&zwnj;داران اسلام ناب فقاهتی در ایران از آنها بسازند.</p>

 • ع.دهقانی

  این دیگه کیه.؟

 • کاربر مهمان

  دوست عزیز آقای جودکی مقاله شنا بسیار با ارزش بود از اینکه تمام جوانب را سنجیده بودید به شما تبریک میگویم ولی اگر کمی دقت کنیم هدف و شعار جمهوری اسلامی فعلی در اول حکومت جهانی بود و چون برای جهان شمول بودن باید از یک مجموعه ساختار فکری خاص استفاده کرد جناب خمینی از دین اسلام برای این منظور استفاده نمودند و ایشان مقدمه انقلاب خود را مقدمه انقلاب مهدی و استقرار حکومت جهانی متصور شدند و این حرکت در مقابل با اعتقادات دینی بود که بعد از اسلام ظهور کرده بود و در سراسر جهان و از جمله در ایران به شدت گسترش یافته بود و شما شاید آن را بشناسید بله بهاییان البته بهاییان هیچ وقت به حکومت جهانی مانند آنچه در تصور بقیه قدرت طلبان جهان است باور ندارند بلکه آموزه های آنها کاملا متفاوت و نوع تربیت آنها نیز بر پایه دیگری بنا شده که در اینجا به آن نخواهیم پرداخت در زمان شاه نیز بسیار سعی شد که به ایران و هویت ملی و ایرانی پرداخته شود ولی نتیجه آن نیز جز خسران برای جامعه مستبد زده چیزی ببار نیاورد نکته اینجاست که تا جامعه اسلامی قبول نکند که دینها و مرامهایی بعد از آن ( یعنی بعد از اسلام ) وجود داشته و خواهند داشت مانند مسیحیان که اسلام را به عنوان یک دین دیگر قبول کرده اند این حالت فعلی عوض نخواهد شد و ما همچنان مشکل را خواهیم داشت پذیرفتن این حقیقت که دین تمام نمیشود و ادیان دیگر هم وجود دارد اولین گام در جهت وذیرش دیگران و قدم اول در جهت دمکراسی مورد نظر است جهت دارا شدن جهان شمولی یا جهانی شدن به تعالیم و رفتارهایی احتیاج داریم که آن را از لحاظ اخلاقی حمایت کند که متاسفانه در اسلام فعلی و نگرش متاسفانه بسته علمای دینی این دین امکان جهانی شدن وجود ندارد تا چه رسد به ملی شدن که باید خیلی دقیقتر و حساستر باشد این که استفاده از یک واژه مانند اسلام یا حذف آن مشکل را حل میکند البته تا حد زیادی لازم است ولی کافی نیست جهان فعلی از سیستم ملی گرایی رد شده و محتاج تعاریف جدید است

 • کاربر مهمانmansour piry khanghah

  سخن با ایان دوست:دوست گرامی عده ای بیرحم در زمان پهلوی اکثریت جمعه را در فقر نگه داشتند و عاقبت فقرا و روشنفکران مذهبی و کمونیست و ملی-مذهبی کولار انقلاب کردند و کار به اینا کشید.اکنون هم عده ای فرصت طلب کاری کرده اند که بعد از یک انقلاب و یا تحول اساسی باز هم فقیرشدگان دیگر بر سر کار خواهند آمد.لذا ایراد گرفتن و توهین کردن به فقیران به قدرت رسیده کاری را حل نمی کند.مطمعنا در حکومت ایدآل شما هم حمایت از تهیدستان و زحمت کشان در اولویت قرار دارد.رو در رو قرار دادن یک گروه از جامعه با روه دیگر کاری ضد انقلابی و خیانت به دمکراسی است. اینک سخنی هم با دوت بهائی:هموطن ایرانیان ز دست این مدعیان مسلمانی خسته شده اند و ما هم بهائیت را حلوا حلوا می کنید.چشم قول مدم اگر من در ان کشور کاره ای شدم دن رسمی کشور را بهائیت اعلام کنم.مرد مومن جهان داره به سوی بی دینی میره و مذاهب بزرگ هر روز دارن از کاستن پیروان مذهبشون ناله می کنند و تو امدی و میخوای مذهبت خودتو گنده گنده کنی؟ظرب المثل «مورچه چیه که کله پاچش چی باشه» رو مگه نشنیده ای.لطفا خودتونو با تالوپ نگاه نکنید و به ادیان مقایسه ننموده و فرصت طلبی نکنید.

 • ایراندوست

  هدف، تحلیل بود نه توهین ! دفاع از حقوق زحمتکشان، پایه‌های تفکر سیاسی خیلی‌ از مارکسیست‌های سابق از جمله من هنوز هست و خواهد بود. شاید فضای نوشته کمی‌ صریح و غیر متعارف است، ولی فکر می‌کنم دوران دو‌پهلو گویی‌ها بسر رسیده و در مقابل این دیو‌های قدرتمدار، باید واقعیت‌ها را بدون تعارف گفت و آینه‌ای در مقابل آنها گرفت که خود را آنطور که هستند ببینند ، نه آنطور که میخواهند دیده شوند.

 • آشنا

  جناب جودکی یک سؤال ساده از حضرتعالی دارم. آیا در تاریخ سه هزار سال گذشتۀ ایران شما مقطعی را سراغ دارید که ایران نام دیگر برابری باشد؟ همه میدانیم که وصف العیش نصف العیش است و توهم و خیال بسی دل انگیز تر از وصف العیش است. اما واقعیت چیزهای دیگری است. ایران امروز با سرعت هر چه تمام تر به آن سویی میرود که باور نکند ایران نام دیگر برابری است از جملاتی مثل این خسته شده است. تاریخ، راه خود را میپیماید هرچند دیکته شده باشد. بخش اعظم جمعیت ایران هنوز خبر ندارند از اینکه لغت آریایی ساخته و پرداختۀ هند شرقی بود و اقوام ایرانی هزاران سال در کنار هم زندگی کردند و هیچ قومی از بیرون نیامد که اقوام داخلی جذب آن شوند. به نظر شما چند دهه طول میکشد همۀ مردم این را بپذیرند.