وزیر دفاع آمریکا: نیازی به رویارویی نظامی با ایران نیست

متیس در عین رد امکان برخورد نظامی با تهران گفت آنچه ایران اکنون انجام می‌دهد، غیرقانونی است، به مرگ مردم بی‌گناه می‌انجامد و افشاکردن آن برای جامعه بین‌الملل مفید است.