بحران کره شمالی: اصرار آمریکا بر افزایش فشارها، تأکید سازمان ملل بر ضرورت مذاکره

ترامپ از پوتین برای حل بحران کره شمالی کمک خواست. وزیر خارجه روسیه هم به برجام اشاره کرد و گفت که فروپاشی احتمالی آن بر حل بحران کره شمالی اثر سوء دارد.