تشکیل دولت راست‌‌ها در اتریش: سیاست ضدمهاجرتی، افزایش پلیس و “دموکراسی مستقیم”

حزب راست افراطی آزادی در دولت آینده اتریش وزارتخانه‌های کشور و خارجه را در اختیار خواهد داشت. محدودکردن پناهندگی و پایان‌دادن به مهاجرت غیرقانونی از برنامه‌های این دولت جدید است.