تشکیل پرونده قضایی برای کارگران معترض هپکو

فشار امنیتی بر کارگران معترض هپکو افزایش یافته است. برای ۲۰ کارگر پرونده قضایی تشکیل و یکی از مدیران کارخانه خواستار اخراج معترضان شده است.