توصیه‌هایی برای روزهای آلودگی هوا

به همگان نیز توصیه می‌شود که میزان فعالیت‌های فیزیکی خود را به ویژه فعالیت‌های فیزیکی بیرون خانه را کم کنند.