فقیهان: هم دشمن عقل و اخلاق، هم غارتگر بیت المال

اکبر گنجی − فقهیان قبل از قدرت‌گیری: حکومت را به ما بسپارید مالیات نمی گیریم. بعد از قدرت گیری: حالا مالیات می گیریم و بخش مهمش را به خودمان اختصاص می دهیم.