نرخ تورم در آذرماه دو رقمی شد

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵، ۱۰ درصد افزایش داشته است.