در ایران شعار معترضان خیابانی رادیکال‌تر می‌شود

حکومت حاضر است تا همانند شاه “صدای پای انقلاب مردم” را بشنود، اما شعارهای مطالباتی توده‌های دادخواه را نادیده انگارد.