وضعیت جنبش کارگری – نگاهی انتقادی

اشکان رستمی – حق‌خواهی‌مردم گسترش یابنده است. در این میان سهم مبارزات کارگری چیست؟ به لحاظ آماری تعدد اعتراضات کارگری چشمگیر است. اما آن چه مهم است پیوستگی و کیفیت تأثیرگذار بر مضمون و جهت مبارزه مردم است.