آیا زنان در اعتراضات اخیر غایب‌اند؟

گروهی که با اعتراضات همدلی چندانی ندارند، زنان را غایب می‌دانند و آنها که با اعتراضات همدلی بیشتری دارند، حضور زنان را پررنگ می‌بینند. آیا واقعا زنان حضور کمرنگی در اعتراضات اخیر داشته‌اند؟