طرح شهرداری برای مقابله با زلزله تهران: ۵ سال زمان می‌برد و  ۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه

شهرداری تهران تخمین می‌زند اجرای «طرح جامع پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» ۵ سال زمان می‌برد و  ۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه بر‌می‌دارد.