اعتراض کودکان دبستانی سیستان و بلوچستان به خامنه‌ای

سه صحنه از اعتراضات مردمی در سه نقطه: سیستان و بلوچستان، کرج و برمن در شمال آلمان.