تحصن دراویش مقابل اوین: اگر درویشی جرم است…

تحصن‌کنندگان مقابل اوین می‌گفتند تا پاسخ نگیرند راه را باز نمی‌کنند. عده‌ای از دراویش همراه با طرفداران محمد علی طاهری همچنان به تحصن ادامه می‌دهند.